Pilníkovská kronika – do roku 1999 (včetně)

Protože kronika začala narůstat do délky a brzy by se stala nepřehlednou, proto jsem ji rozdělil na období do roku 1999 včetně a od roku 2000.

Článek byl publikován také na www.Pilníkov.cz, ale od konce roku 2010 jej již na stránkách www.Pilnikov.cz neaktualizuji.

Všechny části kroniky naleznete zde.

Do poloviny 13. století vzniklo ve zdejší oblasti několik slovanských sídlišť. Například sídliště Čermná, Chotěvice, Pilníkov, Rokytník, Staré Buky, Vlčice, Žďár a další. Za vlády krále Václava I. (vládl v letech 1230 – 1253) se do tohoto úpského kraje začali stěhovat také Němci a Nizozemci. Kolonizace probíhala i za panování dalšího krále Přemysla Otakara II. (vládl v letech 1253 – 1278).

V letech 1277 až 1522 byl Pilníkov s Vlčicemi součástí trutnovské manské soustavy, která až do roku 1371 patřila majitelům trutnovského hradu. Takže jednou podléhala českému králi, jindy zase slezským vévodům – zástavním držitelům Trutnovska.

O vesnici Pilníkov se poprvé dozvídáme ze zápisu z roku 1357 v knize “Kniha o potvrzení duchovních funkcí”. Brzy po roce 1371 získal Pilníkov do majetku vladyka Ješek Zilvar, jehož potomci se nazývali Zilvarové z Pilníkova a postupně získali řadu majetků na Trutnovsku. Ješek se připomíná na Pilníkově v letech 1388 až 1406 a zřejmě teprve on zde nechal vybudovat tvrz, která ale jako panské sídlo nesloužila dlouho, protože poslední výslovná zmínka o pilníkovské tvrzi je z roku 1581, kdy se však připomíná pouze jako tvrz pustá.

20.března 1514, za vlády krále Vladislava II. jehož byla ves majetkem, byla ves Pilníkov povýšena na městečko a to na žádost Adama III. Zilvara z Pilníkova. Adam III. také docílil toho, že 30.06.1522 byly zilvarovské statky propuštěny z trutnovského manství. Zilvárové vlastnili Pilníkov, který byl součástí panství Vlčice, až do roku 1622, kdy byl Adam V. Zilvar potrestán, za aktivní účast na stavovském povstání v letech 1618 – 1620, konfiskací dvou třetin veškerého svého jmění. Ztratil tak i vlčický statek, který královská komora prodala 21.01.1623 Albrechtovi z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna však tyto statky 09.01.1627 zastavil na 30. let císařskému plukovníkovi Danielovi Hebronovi. Jeho vdova Erdmund Hebronová prodala panství Vlčice Jakubu Weiherovi. V roce 1675 koupil toto panství kníže Jan Adolf ze Schwarzenberka. Schwarzenberkové vlastnili panství až do roku 1789. Ještě za jejich vlády se zdejší a okolní sedláci v roce 1775 zúčastnili nevolnického povstání a v roce 1784 byl, podle dekretu Josefa II., zrušen hřbitov okolo kostela. V roce 1790 koupil vlčické panství (2 městečka a 15 vsí) lnářský velkopodnikatel Jan František Theer.

16.srpna 1820 byl Pilníkov stižen požárem, který vyšel z domu čp. 109. V roce 1830 vznikla nová část Pilníkova zvaná Nové město. V roce 1852 obec Pilníkov koupila dům čp. 36 pro potřeby radnice a v roce 1855 byla postavena nová škola čp. 35, která dnešní vzhled získala až přestavbou v roce 1887.

Panství Vlčice bylo v roce 1868 prodáno Hugovi Wihardovi, továrníku v Libavě. V roce 1870 byla dokončena stavba železnice v úseku Trutnov – Stará Paka, po které první vlak projel 01.11.1871. V roce 1873 byl založen první hasičský sbor s 55 členy. Stavba chudobince dokončena v roce 1883. V roce 1914 byl do domácností zaveden elektrický proud.

Posledním majitelem byl od roku 1916 Bedřich Reimann, továrník v Prkenném Dole, který panství vlastnil až do roku 1945.

V této době byla, v roce 1925, zahájena stavba obecního vodovodu, a v roce 1929 došlo ke sloučení obcí Pilníkova a Pilsdorfu.

Památky v obci:
Původní dřevěný kostel Nejsvětější Trojice, stojící uprostřed náměstí na mírném návrší, je poprvé připomínán v roce 1357 jako farní. Beatrix Eleonora Zilvarová dala postavit v letech 1604 – 1605 zděnou věž. Pro značnou schátralost byla původní dřevěná část kostela stržena a v letech 1769 až 1772 byl k věži postaven nový zděný jednolodní kostel podle plánů Martinelliho. Současné zařízení kostela je z konce 18. století.

Poblíž kostela stojí sousoší Nanebevzetí P. Marie z roku 1763 ve slohu vrcholného baroka s prvky rokoka. V parku pod kostelem se nachází klasicistní kašna z konce 18. století. Na západní straně náměstí stojí řada měšťanských domů s podloubím z doby kolem roku 1800. Statek čp. 270 je pozdně klasicistní z roku 1861. Dále se v obci nachází ještě několik soch z 19. až 20. století.

Znak byl obci udělen králem Vladislavem II při příležitosti povýšení na město dne 20.03.1514.
Popis znaku: Štít je polcený, pravá polovice je červená, levá stříbrná a v ní je polovina černé orlice se zlatou zbrojí doprava hledící, kolem hlavy má svatozář.

Od 04.06.1998 má obec také prapor. Prapor obci udělil, na základě žádosti a podle návrhu zastupitelstva obce, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloš Zeman.
Popis praporu: list tvoří červená žerďová část a bílá vlající část v poměru 2:3. K červené části přiléhá polovina černé k žerdi hledící orlice. Poměr šířky listu k jeho délce je 2:3.

Osobnosti:
V obci žil, v domě Státních lesů čp. 82, učitel lesnické školy, pozdější ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem (1965 – 1983) a autor řady knih Ing. Josef Vágner, CSc. s rodinou. Po velkých transportech zvířat z Afriky změnil podobu tradiční ZOO na Safari s volným pohybem zvířat. Rodina v obci žila od roku 1958, v roce 1966 se odstěhovali do Dvora Králové nad Labem.

Současnost:
Obec se rozkládá podél silnice I. třídy I/16 od Trutnova na Jičín a železniční trati Trutnov – Chlumec nad Cidlinou. V obci žije 1070 obyvatel, rozloha obce je 1699 ha v katastrálních územích Pilníkov I, II a III. Součástí obce je osada Letná, která je podél místní komunikace mezi Pilníkovem a Vlčicemi.
Do obce přitékají potoky Mlýnský, Prkenný, Starobucký, Vlčický a Volanovský, tvoří potok Pilníkovský, který odvádí vody přes Chotěvice do Labe.
V obci je mateřská škola, základní devítiletá škola se školní jídelnou a družinou, domov důchodců, pošta, zdravotní středisko, knihovna, drobné provozovny, prodejny a restaurační zařízení, taneční sál.

Sportovní zařízení:
fotbalové hřiště a tělocvična Spartaku Pilníkov, školní hřiště, vodní nádrž.

Firmy v obci: (abecední pořadí)
AP spol. s r.o., Autoservis OÁZA, DZ-Service spol.s.r.o., JABLKON, s.r.o., Jezdecká škola PASTVINY – Ciprovi, KATA spol. s r.o., LUDUS – VHP s.r.o., Rodinná farma Ing. Skutil, Soukromý rolník Ing. Kult, TALPA spol. s r.o., Vrbatovo zahradnictví, VSV spol. s r.o., ZVU a.s. – strojírna a slévárna.

Pílníkov v datech:

1277 Přemysl Otakar II. zřizuje jednotný trutnovský manský kraj s pěti hospodářskými středisky: Trutnov, Hostinné, Dvůr Králové, Pilníkov a Brusnice (dnešní Hajnice), aby si u lenní pánů zajistil poslušnost a příjem z hospodářského zisku. Regionálními přirozenými centry zůstávají doposud: Trutnov a Dvůr Králové jako města s rozšířenou působností, Hostinné má pověřený úřad, Pilníkov s Hajnicí se ustálily jako lidnatější venkovské obce s rozvinutou infrastrukturou.
1357 První zmínka o vesnici Pilníkov v knize “Kniha o potvrzení duchovních funkcí”. V knize je také zmíněn původní dřevěný kostel Nejsvětější Trojice, stojící uprostřed náměstí na mírném návrší.
konec 14. století Místní panství vlastní rod Zilvárů, který spravoval Pilníkov, sousední Vlčice, Čermnou a Staré Buky (až do roku 1622). V polovině 15. století založil hrad Břečtejn, později zvaný Silberstein (lokalita Hrádeček), rozbořen na počátku třicetileté války. Potomci šlechtického rodu usilují – prozatím neúspěšně – o jeho obnovení. Typem jednoobjektového slezského hradu se jedná v našich zemích o velmi vzácný doklad pozdně gotického stylu.
1371 Pilníkov do majetku získal vladyka Ješek Silber, jeho potomci se nazývali Zilvarové z Pilníkova a postupně získali řadu majetků na Trutnovsku.
1388 – 1406 Pánem na Pilníkově je mladší Ješek Silber, nechal zde vybudovat tvrz a zřejmě zde i sídlil.
1421 Po dobytí Trutnova odtáhla husitská vojska přes Pilníkov na Litoměřicko. Údajně v husitském vojsku byl i hejtman Jan Žižka.
1425 Husité opět táhli přes Pilníkov.
Pilníkov znak 20.03. 1514 Za vlády krále Vladislava Jagellonského (český král od roku 1471 jako Vladislav II.), jehož byla ves majetkem, byla ves Pilníkov povýšena na městečko. Při této příležitosti byl obci udělen znak.
1518 Adam III. Zilvar se oženil s paní Beatrix Šumburskou
1558 Christoph Silber obnovil solný trh
1566 Kryštof Zilvár se zúčastnil tažení proti Turkům a v českém vojsku měl hodnost polního maršála.
1604 – 1605 Beatrix Eleonora Zilvarová dala postavit k dřevěnému kostelu zděnou věž.
1614 Adam V. Zilvár zřídil ve Vlčicích tiskařskou dílnu. Tiskařem se stal pilníkovský rodák Martin Kleinwechter, kterého povolal z dobrovické tiskárny.
24.10. 1616 císař Matyáš potvrdil tržní práva pro Adama Silbera. Trh začínal na sv. Šimona a Juda – 28. října a trval osm dní.
1622 Adam V. Zilvar byl potrestán, za aktivní účast na stavovském povstání v letech 1618 – 1620, konfiskací dvou třetin veškerého svého jmění. Ztratil tak i vlčický statek.
21.01. 1623 Královská komora prodala konfiskovaný majetek Albrechtovi z Valdštejna.
09.01. 1627 Albrecht z Valdštejna statky zastavil na 30. let císařskému plukovníkovi Danielovi Hebronovi.
1638 Po Hebronově smrti prodala vdova Erdmut panství Vlčice Jakubu Weygerovi, vévodovi z Marienburku.
po roce 1648 Třicetiletá válka činí vesnice liduprázdné, stavení zpustlá, pole zanedbaná, lidé hromadně opouštějí domovy a utíkají za hranice.
1654 Po 30-ti leté válce zbylo v Pilníkově jen 12 obydlených domů a 46 domů pustých, za války vyhořelých.
1675 Vlčice Jan Adolf, kníže ze Schwarzenberka, zakoupil vlčické panství a po celém kraji postupně zavedl plátenictví. Schwarzenberkové vlastnili panství až do roku 1789.
1698 První zmínky o Pilníkovské ovčárně (Pilstorffer Schäfferey, dnešní Třídomí.
1713 Pilníkov a Pilsdorf měla dohromady 300 domů a 1177 obyvatel.
1737 Nad pramenem pitné vody v lesích na východ od Pilníkova byla vystavena kaple Sv. Magdalény, kde mělo obydlí postupně několik mnichů. Prvním z nich byl poustevník Josef Fischer.
1742 – 1745 1. a 2. Slezská válka, přechod vojsk zle poznamenal život zdejších obyvatel.
1763 Poblíže kostela bylo vystavěno sousoší Nanebevzetí Panny Marie.
1765 V tomto roce ukončil činnost hrdelní soud IV. třídy. Právo bývalo vykonáváno na Šibeničním vrchu.
20.03. 1775 Poddaní třinácti vesnic patřících k vlčickému panství se přidali k selskému povstání. Účast na selského povstání vyvrcholila střetem s vojskem na Humlově kopci u Trutnova a zastřelením deseti povstalců.
1784 Podle dekretu Josefa II. byl zrušen hřbitov okolo kostela.
05.04. 1789 Kolem čtvrté hodiny ráno se náhle objevily otřesy a v jedné chalupě dokonce upadla noha od postele. Stará žena, která v posteli spala, sotva stačila vstát, když se vlivem dalšího, ještě silnějšího otřesu, rozpadla velká kachlová kamna. Žena vyběhla ven, aby varovala ostatní obyvatele. Slyšela silné podzemní dunění i několik ran. Sotva doběhla ke starému kamennému mlýnu, tak se najednou země otevřela a celé stavení, i se spícími, nic netušícími lidmi, bylo vtaženo do nitra země.
1813 Po bitvě u Lipska (tzv Bitva národů) Pilníkovem prošla část ruského vojska, která odešla směrem na Žďár, kde potom nějakou dobu tábořila.
1831 Městečko bylo postiženo epidemií nemoci cholera morbus, která byla do Čech zavlečena pravděpodobně z Ruska přes Maďarsko.
16.08. 1820 Pilníkov byl stižen požárem, který vyšel z domu čp. 109.
1830 Na panském pozemku zvaném Krähenhügel (Vraní kopec) bylo založeno nové předměstí Pilníkova zvané Nové Město.
1831 Městečko bylo postiženo epidemií nemoci cholera morbus, která byla do Čech zavlečena pravděpodobně z Ruska přes Maďarsko.
1852 Obec zakoupila dům č.p. 36 na náměsí, aby v něm mohla být zřízena radnice.
1855 Po dlouhé době byla opět v Pilníkově zřízena farnost.
1863 Zřízen C. K. poštovní úřad.
1868 Panství Vlčice bylo prodáno Hugovi Wihardovi, továrníku v Libavě.
1870 Dokončena stavba železnice v úseku Trutnov – Stará Paka, po které první vlak projel dne 01.11.1871.
1871 Vystavěno pilníkovské nádraží.
1873 Založen první hasičský sbor s 55 členy.
1892 Otevřena telegrafní stanice.
01.10. 1893 Otevřena Vlčická železniční zastávka.
1903 Rudolf Eichman postavil v Pilsdorfu cihelnu.
1912 Kongregace sester svaté Hedviky vybudoval v Pilníkově dětský domov – dnes Domov pro seniory.
1914 Do domácností byl zaveden elektrický proud.
1916 Panství získal Bedřich Reimann, továrník v Prkenném Dole, který panství vlastnil až do roku 1945.
1922 Odlity nové zvony pro místní kostel, jako náhrada za zvony zabavené pro válečnou výrobu.
1926 V parku na náměstí byl vztyčen pomník věnovaný 69. obětem války.
28.03. 1929 Sloučen Pilníkov a Pilsdorf.
podzim 1938 Po odstoupení Sudet německé Třetí říši byly z obce Pilníkov vysídleny všechny české rodiny, zůstalo kolem dvanácti smíšených manželství.
říjen 1945 Fond národní obnovy oficiálně přebírá do správy veškerý zkonfiskovaný majetek po odsunutých německých obyvatelích a přiděluje ho českým dosídlencům. 60. a převážně 70. léta s sebou přinášejí další vlnu dosídlenců – chalupáře, kteří udržují a opravují usedlosti, které by jinak pravděpodobně zanikly.
1949 Prvních 15 družstevníků přešlo do společného hospodaření a založilo JZD. O rok později jsou v družstvu všichni hospodáři z obce.
1954 – 1959 Pro potřeby JZD byly v obci vystavěny: kravíny pro celkem 150 dojnic, porodnice prasnic, skladováky, drůbežárny pro celkem 750 kusů a kydací zařízení. Dnes již bývalý komplex se stovkou družstevníků je rozprodán soukromníkům pro podnikatelské účely.
1958 – 1966 Od roku 1958 do roku 1966 žil v domě státních lesů v ulici Okružní 82 Ing. Josef Vágner (26. 5. 1928 Ždírnice, okres Trutnov – 6. 5. 2000 Dvůr Králové n.L.), zakladatel ZOO Safari v nedalekém Dvoře Králové nad Labem, jejímž byl v letech 1965 až 1983 ředitelem.
1990 – 1994 Prvním polistopadovým starostou obce byl zvolen pan Zdeněk Žerovnický.
04.06. 1998 Obci byl udělen prapor. Prapor představitelům obce předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloš Zeman.
Popis praporu: list tvoří červená žerďová část a bílá vlající část v poměru 2:3. K červené části přiléhá polovina černé k žerdi hledící orlice. Poměr šířky listu k jeho délce je 2:3
Příspěvek byl publikován v rubrice město Pilníkov, něco z historie, Pilníkovská kronika se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.