Schůzka s památkáři 22.03.2011

V odpoleních hodinách se konala schůzka zástupců města s památkáři a s účastí místních obyvatel. O schůzce informoval místostarosta města na veřejném zasedání minulý čtvrtek, kdy zároveň pozval zájemce z místních obyvatel k účasti na této schůzce.

Schůzky se zúčastnil Mgr.Klouda – KÚ KHK – odbor památkové péče, PhDr. Beneš – MěÚ Trutnov odbor památkové péče, Ing. Arch. Smilnický – Tenet Trutnov s.r.o., p. Kocián – autorizovaný technik církve, p. Haken – starosta města Pilníkov, p. Hubáček – místostarosta a předseda prac. skupiny MPZ, Ing. Skutil – člen zastupitelstva města Pilníkov, p. Honcová – Pilníkov, p. Pecina – Pilníkov a my.

Účastníci byli seznámeni s historií a stávajícím stavem MPZ a zejména se stavem kostela Nejsvětější Trojice. Zároveň bylo konstatováno, že stav kostela, ačkoliv je výraznou dominantou města, je dlouhodobě havarijní a opravy, pokud vůbec probíhají, probíhají velmi pomalu. Zájem církve ŘK, arciděkanství Trutnov, neodpovídá historickému významu a postavení této stavby.

Domy v severní části náměstí jsou opraveny. Opravy domů v jižní části náměstí probíhají nahodile, vlastníci mají malý zájem o provedení vnějších oprav zejména vzhledem k velkému provozu na silnici 1.třídy, která vede v jejich těsné blízkosti a je nad úrovní vchodů do domů. Hluk, otřesy a hlavně nečistoty ze silnice tyto domy trvale poškozují.

Program regenerace MPZ Pilníkov zpracovaný v roce 2004 Ing. Arch. Sommerem bude letos doplněn. Doplněk zpracuje Ing. Arch. Smilnický, který je pověřen také zpracováním průzkumu a rozboru pro územní plán sídelního útvaru Pilníkov.

Město Pilníkov požádalo Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na opravu kostela z Programu regenerace MPZ. Ministerstvo kultury také zaslalo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši 170 000 Kč, zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 17.3.2011 schválilo příspěvek města na opravu kostela ve výši 40 000 Kč. Příspěvek MK bude ale vrácen, protože byl poskytnut stejným ministerstvem také příspěvek z havarijního fondu ve výši 500 000 Kč a bohužel více příspěvků z jednoho ministerstva není možný, a proto bude nižší příspěvek vrácen. Je to škoda. Stav kostela vyžaduje pro záchranu příspěvky a dotace mnohem vyšší. Mgr. Klouda přislíbil pomoc při zajištění dotací z programu kraje na opravy kostela.

Oprava kostela dosud probíhala bez řádného stavebního povolení a schváleného postupu prací. Po návštěvě mons. Dominika Duky v Pilníkově byl zpracován nový posudek na statiku a  další postup oprav. MěÚ Trutnov nyní vydal stavební povolení na zajištění stavby s určeným postupem oprav.

Stavebním technikem církve byl stanoven místo Ing. Arch. Slavíka pan Jiří Kocián, který se musí se stavem kostela nejprve pořádně seznámit. Zároveň bylo doporučeno udělat nové výběrové řízení na dodavatele oprav, které dosud zajišťovala firma ENTAZE Náchod s.r.o., zřejmě bez řádného výběrového řízení. V kostele má několik let vlastní lešení, které církvi neúčtuje. Postup oprav je ale nutné zrychlit, protože hrozí další navýšení škod pádem dalších částí klenby a stálým zatékáním (viz foto opravené oratoře). Pan Pecina upozornil na špatný stav okapových svodů, které někde chybí (a voda stéká po fasádě) a někde jsou ukončeny u základů do kterých voda následně zatéká. Tyto závady však mohou být odstraněny s minimálnímy náklady ihned.

Dále jsou také připraveny domy pro zápis do knihy památek, kde vlastníci mohou získat až 50 % dotace z MK. Toto je ale ještě vhodné projednat s vlastníky. Souhlas vlastníka není podmínkou, ale nesmí být jeho zásadní odpor, protože potom by zápis stejně nesplnil svůj účel. Poznámka: Při vyhlášení MPZ Pilníkov také nebyl požadován souhlas města. Pouze probíhala jednání s městem a vlastníky objektů za účasti zástupce MK ČR a nebyl vysloven nesouhlas se zřízením zóny.

Na závěr jednání byla provedena všemi účastníky prohlídka stávajícího stavu kostela, ze které je níže několik fotografií.

Doufejme, že výše uvedené změny kostelu prospějí a že se nedočkáme jeho další devastace.

Sepsáno na základě účasti na této schůzce a doplněno podle zápisu ze schůzky sepsané panem F. Hubáčkem.


Příspěvek byl publikován v rubrice kostel Nejsvětější Trojice, město Pilníkov se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.