ČOV a kanalizace III.

Když jsem archivoval starší fotografie, našel jsem mezi nimi i nějaké, zatím nepublikované fotografie z výstavby ČOV a kanalizace (jsou zde s již dříve publikovanými fotografiemi). Proto nakonec vznikl tento článek, který tak trochu navazuje na mé dva články, které jsem psal ještě pro první dva Pilníkovské zpravodaje v roce 2019.

Práce na projektech kanalizace a ČOV začala již před několika starosty. Cena stavby se vyšplhala zhruba na dvojnásobek ceny z roku 2013 a její kapacita se snížila o 400 EO. Otázka je, co zvýšení ceny udělá s cenou stočného pro obyvatele. Ale jen tedy pro obyvatele z centra, kteří se ke kanalizaci připojili nebo ještě připojí. My co bydlíme na okraji města máme smůlu a nová čistička se nás bohužel netýká, protože ani obsahy našich jímek nejsou pro centrální čističku údajně vhodné. Ale o tom dále v rozhovoru se starostou.

Dnes je vše již téměř hotovo, tak se trochu ohlédněme, jak se čistička stavěla. Poprvé do ní mohli zastupitelé města Pilníkov nahlédnout ve čtvrtek 14. května 2020. Tedy jen ti, kteří měli zájem, případně si udělali čas na prohlídku čističky odpadních vod, která v té době byla těsně před dokončením a dnes je již zprovozněna. Čistička se skládá ze dvou samostatných čistících linek, které paralelně čistí odpad přivedený kanalizací. Hlavní výhoda tohoto konstrukčního řešení je, že v případě poruchy některého zařízení v jedné čistící lince ji může dočasně nahradit druhá linka, takže obyvatelé nepoznají žádné omezení provozu.

Výstavba kanalizace neprobíhala vždy hladce, to jistě víte sami nejlépe, ale vše se nakonec snad zdárně vyřešilo či ještě dořeší. Výstavbě kanalizace dokonce padla za oběť i vzrostlá lipová alej v ulici Za Tratí, která byla v roce 2017 vyhlášena jako Alej roku v celém Královéhradeckém kraji. Avšak byla přislíbena její obnova, byť možná v kombinaci s dalšími prvky.

Během stavby se po místních komunikacích špatně jezdilo, někde se nedalo projet vůbec, na mnoha místech byly díry, ve kterých se po dešti dlouho držela voda, a když nepršelo, tak se zase hodně prášilo. Teď již je vše víceméně hotové, takže vlastně chybí jen připojit všechny nemovitosti, jejichž obyvatelé mají o připojení zájem, vyzkoušet jestli vše funguje tak, jak má a … vypočítat a zveřejnit cenu stočného.

Budova čističky je v ulici Mlýnská a dokonce její rozestavěnou variantu najdete na mapách google. Rozměry vlastní budovy jsou 20,25 x 9,53 m a její výška 5,80 m. Kvůli případné povodni je budova na vyvýšeném místě o jeden metr nad okolní loukou. Její hloubka je pět metrů od navýšeného terénu. Budova ukrývá dvě samostatné čistící linky, každá s kapacitou 700 EO, dohromady tedy 1400 EO, takže by měla ještě dlouho s rezervou vystačit pro celý Pilníkov, který má nyní necelých 1300 obyvatel a počet obyvatel se navyšuje jen velmi pomalu.

Splašková voda se k čističce přivádí převážně nově vybudovanou kanalizací. Kde je, vědí nejlépe obyvatelé ulic, kde se budovala. Vodu odvádí do ČOV v ulici Mlýnská, kde je zpracována a čištěna a již vyčištěná je vypouštěna do potoka. Do nové čističky byla přepojena i stará kanalizace, původně ukončená v čističce za nižším stupněm základní školy v ulici Tovární.

Informace zde uvedené jsou z Kanalizačního řádu. Nebudu podrobně popisovat, jak taková čistička pracuje, protože to není tak jednoduché a hlavně je to i dost nezajímavé, takže pouze velmi stručně a spíše jen pár zajímavostí.

Kanalizační řád počítá s denním nátokem 139,71 m3/den a celková délka kanalizace, která tam splaškovou vodu přivádí, má 6818,96 m. Čistička je koncipována jako mechanicko-biologická v jednom kompaktním celku. Splašková voda nejprve přitéká na strojní předčištění, po kterém následuje biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací. Následuje aerobní stabilizace kalu a jeho zahuštění a nakonec akumulace. Vyčištěná voda odtéká do potoka, a přitom je měřen její průtok ultrazvukovou sondou. Vlastní čistička sestává z několika nádrží, z nichž největší objem má nádrž nitrifikační s rozměrem 4,20 x 7,95 m a hloubkou 4,55 m s objemem 151,92 m3, ve které jsou odstraňovány sloučeniny dusíku a fosforu. Čistička má povoleno zpracovat za den maximálně 210 m3 splašků a v podstatě totéž množství vyčištěné vody lze vypustit do nedalekého potoka. Obvyklý výtok je ale předpokládán kolem 2,4 l/s.

O čističce by se ještě dalo napsat mnohé, ale pro základní seznámení to snad stačí.

A když se tedy blíží konec stavby, opět jsem se na pár věcí zeptal starosty Josefa Červeného:

Čistička je již tedy v provozu?

Ano, zahájení zkušebního provozu bylo spuštěno 27. srpna 2020. Poté jsme ještě řádově dva týdny testovali funkci všech zařízení pouze s vodou. Napojování nemovitostí bylo zahájeno 15. září 2020.

ČOV je již stavebně dokončena, co kanalizace – ta také?

Ano, vše je hotovo.

Takže průběžné termíny se zatím plní?

Ano, plní. Po odsouhlasené změně termínu dokončení díla na 30. listopadu 2020, který byl posunut z důvodu změn v projektu, rozšíření o stoku G (horní šestidomí v ulici K Táboru) a také především z důvodu COVIDU se dokončení stavby a nový termín dodrží.

Jaký byl původní termín dokončení ČOV a kanalizace? Pro Pilníkovský zpravodaj číslo 2/2019 byl uveden jako termín dokončení srpen 2020.

Ve smlouvě o dílo se píše o termínu dokončení stavebních prací do dne 30.6.2020 a délka výstavby měla probíhat 23 měsíců. Ve smlouvě se také píše o termínu předání staveniště dne 01.08.2018 a zahájení stavby dne 06.08.2018. Smlouva ale byla podepsána až 12.9.2018 a následně dne 18.09.2019 obdržel zhotovitel písemný pokyn objednatele k převzetí staveniště, v jehož rámci objednatel stanovil termín předání staveniště dne 01.10.2018. No a zde vzniká již právní rozpor, a to se ještě pořádně nezačalo. Dle právníků se tedy nakonec dohodl termín dokončení díla 8/2020. No a to ještě nikdo netušil jaké vzniknou nepředvídatelné překážky, rozšíření projektu a jarní COVID, kde ze dne na den byla stavba bez dělníků. Proto se nakonec rozhodlo a odsouhlasilo dokončení stavby 11/2020.

Jsou někde ještě nějaké problémy? Například některé silnice stále nejsou průjezdné…

Nyní se dokončují terénní a zahradní úpravy, nyní již je opravena i komunikace na Hradčíně (16. 11. 2020), dále směrem k továrně a nějaké menší záplaty jako například u DZ servisu v ulici Nádražní. Dokončení všech asfaltů je plánováno na 46. týden, poté bude hotovo. Ostatní části města jsou po stavbě již plně funkční a průjezdné.

Čistička jsou vlastně dvě samostatné linky, kolik je kapacita jedné linky?

Je to 2 x 700 EO (ekvivalentních osob), což představuje asi 140 m3/den a maximálně máme povoleno až 210 m3/den.

Podle kanalizačního řádu bod 5.1 je čistička schopna pracovat v rozsahu 30 – 120%, to znamená, že jedna linka zvládne až 840 EO (což je skoro stejné jako před odstoupením Vlčic od projektu, když byla kapacita 2 x 900 EO), takže v případě závady a nuceného odstavení jedné linky ji zastoupí druhá linka?

Ano, vše je dimenzováno tak, aby v případě poruchy mohlo dojít k úplnému odčerpání a vysušení druhé linky. Každá z linek je dimenzována pro krátkodobé provozování až do kapacity 120%. Jedna linka by to tedy měla s přehledem zvládnout do odstranění závady.

Obsluha ČOV i celé kanalizace bude probíhat pod dozorem firmy celý rok a během té doby se obsluha zaučí?

Ano, zaučení a odborný dozor již probíhá, tato služba se dohodla se společností VODA CZ SERVICE s.r.o. z Hořenic (jedná se o dceřinou firmu dodavatele technologie ČOV, společnosti VODA CZ) obsluhy a seznámení se zhostil pan Krejčík a pan Hanuš.

A co pro nás, co bydlíme daleko od centra města, budeme i my moci využívat čističku nebo s námi nepočítáte? Respektive bude mít obec k dispozici fekální vůz?

O fekálním voze a jeho zakoupení se v zastupitelstvu diskutuje již od jara, dohoda nakonec byla, že se sjedná možnost smluvního zapůjčení fekálního vozu od místních zemědělců. V případě potřeby bude určitě fekální vůz pořízen. Pokud je také dotaz na to, zda bude město vyvážet septiky nepřipojeným nemovitostem, odpověď zní, že pouze v havarijním případě. Výrobce technologie vůbec nedoporučuje, aby se na novou čistírnu vyvážel kal ze starých septiků, které mohou být zanedbané, plné písku, kameniva, chemikálií apod.(velká hrozba starých septiků je tvorba sedimentů písku a především přítomnosti hrubých nečistot. Abraze může jednoznačně poškodit čerpadla.)

No nevím, když by v jímce bylo kamenivo a podobně, znamená to, že je poškozena a pak se vyvážet nemusí, protože odteče (prosákne) dírami sama. Navíc ČOV má hrubý filtr na odstranění písku a nečistot, což je uvedeno v provozním řádu ČOV, který jsi mi poskytl. A co se týká chemikálií – copak do kanalizace nepoteče odpadní voda z dřezu, z myček nebo praček? Nebo jaké jiné chemikálie máš na mysli? Do septiku nebo jímky přeci teče totéž co do kanalizace… Navíc v bodě 8 kanalizačního řádu s touto možností počítáno je, pouze se nemá vypouštět přímo do stáčecí jímky a je potřeba stanovit a označit vhodné místo pro vypouštění fekálního vozu a sepsat smlouvu s vývozcem. Když by město mělo vlastní fekální vůz, bylo by vše jednodušší.

Není tomu tak vždy, nyní se pravidelně setkáváme při vyčerpání staršího septiku či jímky s pískem a kamením, jímka může za ty roky pouze lehce sáknout. Jedná se zde o septiky a žumpy se stářím 40+, které opravdu nikdo nikdy nečistil a nevyvážel. Chemikálií myslím stav starých septiků, kde opravdu není jasné, co se v něm nachází a v případě, že si toto pustíš do své ČOV, zničíš si přinejmenším všechny bakterie. Naočkování naší ČOV vychází řádově na pět tisíc. Může se jednat o motorový olej, nějaké jedy… Prostě pokud se vyváží stará jímka a je vycucnuta do fekálního vozu, vždy je ideálním řešením vše vyvézt na centrální čistírny jako jsou Bohuslavice, Hostinné, Vítkovice, brzy také Dvůr Králové n/L. Tím nechci tvrdit, že nám kdokoliv do čistírny něco podobného nepustí. Vyvážení septiků a jímek může provádět pouze specializovaná firma s certifikací.

Netušil jsem, že máš zkušenosti i se starými septiky a jímkami. Co tedy konkrétně poradíš lidem s jímkami? Je povinnost je vyvážet, ale nejbližší čistička ve městě kde žijeme, nás odmítá… I když by nemusela…

Dodržovat pravidla vodoprávního úřadu a životního prostředí, řádně se o svůj septik, domácí ČOV starat, pravidelně vzorkovat a pravidelně vyvážet. Dnes jsou na vývoz specializované firmy, nemůže to dělat kde kdo. Historie nejen našich občanů a jejich septiků a žump by mohla vyprávět.

Takže vlastně nic konkrétního neřekneš… V tomhle se neshodneme. Kdybychom třeba my jímku nevyváželi, tak by přetekla na dvorek a to opravdu nechceme… A jinde to bude nejspíše obdobné.

Domácnosti se měly připojovat podle původního plánu již ve 2. čtvrtletí 2020, ale připojují se až nyní, tedy ve čtvrtém čtvrtletí. Kolik domácností se zatím připojilo?

V tuto chvíli je to již 55 domů + ZŠ, MŠ, Domov důchodců a s tím spojená část Trutnovské ulice. Ale každým dnem počet stoupá. Rádi bychom, aby do prvního pololetí 2021 bylo připojeno 90% plánovaných ekvivalentů. Například dnes, 16.11.2020, se napojilo dalších deset nemovitostí.

Jsou i domácnosti/nemovitosti, které se nepřipojí? Předpokládám, že se připojí asi většina…

Ano, jsou zarytí odpůrci. Ale je také spousta bývalých odpůrců, kteří jsou již napojeni.

Kolik EO bude připojeno? Původní plán byl 1 248 EO, což odpovídá asi 1022 obyvatelům.

Současné přesné číslo je 1007 obyvatel, což je asi 1240 EO.

Takže její plánované vytížení je přibližně 88,6% z celkové kapacity, takže ještě zbývá rezerva pro případné další zájemce. Bude někdy, až skončí nouzový stav a podobně, den otevřených dveří v čističce, aby obyvatelé mohli nahlédnout dovnitř?

Rád bych, určitě jak skončí tahle divná covidová doba se tato akce plánuje.

Každého také zajímá, jak to bude s cenou stočného?

Nyní se zpracovává přesná kalkulace. Ve výpočtu se vychází z množství EO, provozních nákladů, spotřebované energie, mezd zaměstnanců, plánu financování obnovy a údržby… atd.

Ekonomická rozvaha snad byla již součástí projektu?

Ekonomická rozvaha byla zpracována a nyní se intenzivně pracuje na správném nastavení ceny stočného, nejdříve bude představeno zastupitelům a poté schváleno na veřejném zasedání. Vzhledem k faktu, že výběr za stočné je plánován od 2. pololetí 2021, přesnou cenu představíme občanům v 1. pololetí 2021.

Zdarma tedy bude stočné do konce června a od 1. července 2021 bude účtováno. Tak se necháme překvapit, jaká bude nakonec stanovena cena. A co se zbytkem obce, který se nemohl připojit? Počítáte s naším připojením někdy do budoucna nebo vás nezajímáme a nic pro nás v dohledné době neuděláte?

Odkanalizování Letné a dalších částí města, které se nyní nemohou napojit je určitě téma k další práci a zcela určitě se tím budeme v následných letech zabývat. Varianta kořenové čističky nebo samostatné ČOV s kapacitou pro cca 50 osob, čímž osada Letná je, je určitě do budoucna reálná. Vše se bude ale odvíjet od financí.

Tak to pro nás zrovna moc nadějně nevypadá. Děkuji za rozhovor.

Příspěvek byl publikován v rubrice město Pilníkov, Pilníkovské fotografie, reportážní fotografie se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.