Oprava kostela se sice vleče, ale stále postupuje

Po delší době se 17. července 2019 v Krkonošském deníku pod nelichotivým titulkem Řadě kostelů v kraji zvoní umíráček objevila po delší době opět zmínka o pilníkovském kostele. Článek není primárně o pilníkovském kostele a zmínku o něm najdete až na konci článku v posledním odstavci. Avšak naskýtá se otázka, jak to s naším kostelem aktuálně vypadá?

Odpověď je jednoduchá – rekonstrukce kostela stále pokračuje a asi ještě dlouho bude. Většina provedených prací však není zvenku viditelná. Nejprve si stručně shrňme, co se kolem kostela od propadu klenby na konci ledna 2006 událo.

V roce 2006 byla nejprve odvezena většina depozitáře, aby nedošlo k jeho poškození. Také byla odstraněna suť a instalována příčná lana, která brání dalšímu rozevírání stěn kostela. V dubnu bylo v kostelní lodi instalováno šest kilometrů lešenářských trubek, které podpíraly celou klenbu. V tomto roce také proběhla veřejná sbírka na obnovu kostela, do které obyvatelé přispěli částkou 16 427,- Kč, z čehož se 5 783,- Kč vybralo při výstavě mých fotografií interiéru kostela v zasedací místnosti na radnici. Krajanské sdružení bývalých obyvatel přispělo částkou 2 675,- eur, což bylo přibližně 74 000,- Kč. Všechny peníze byly po ukončení sbírky převedeny na účet římskokatolické farnosti v Trutnově.

V květnu následujícího roku proběhla výstava mých fotografií z kostela také v Praze v paláci Škoda nedaleko Václavského náměstí a 30. června 2007 místní hudební skupina Kaluže, dnes Tlupa Tlap, uspořádala festiválek „Pro žlutý kostel“, kde bylo možné zakoupit si pohlednice v limitované edici, trička či keramické předměty s tématem kostela. Výtěžek prodejů i vstupného na koncert byl opět předán římskokatolické církvi na opravu kostela. Bylo to celkem 16 850,- Kč.

V roce 2007 byly zpevněny základy kostela kolem sakristie, věnec a také klenba a krovy sakristie. Bohužel přitom byla pravděpodobně nenávratně zničena ozdobná římsa. Na tento rok jsem také vydal kalendář s fotografiemi z interiéru kostela.

V roce 2008 probíhaly různé zajišťovací práce s cílem zabezpečit statiku kostela a byly sledovány kontrolní sádrové pásy, zdali nedochází k pohybu zdiva. Dnes to vypadá, že kostel je staticky zajištěn. Zatím…

16. dubna 2009 navštívil náš kostel, tehdy ještě za královéhradecké biskupství, dnešní kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka OP a seznámil se s jeho stavem. V neděli 7. června se zde konala poutní mše a od té doby se v obnovené kapli konají mše již pravidelně. A již 27. června 2009 v této provizorní kapli proběhl i první křest.

Ke stavu kostela i k okolní MPZ se sice občas konaly schůzky Výboru pro MPZ při pilníkovské radnici (například 22. 03. 2011 nebo 23. 05. 2012), ale vždy byl konstatován nedostatek financí a nedostatečný zájem církve na jeho opravě. A peněz z dotací není mnoho. Postupně i média přešel počáteční zájem o stav kostela, ale přesto se ještě v roce 2011 před Vánoci objevil v televizi na ČT krátký šot o stále neutěšeném stavu kostela.

V dalších letech pak pokračovaly menší zajišťovací práce a v roce 2013 byl kostel zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví. V roce následujícím byla provedena výměna střešní krytiny a při té příležitosti byl také zkontrolován a opraven krov.

V roce 2015 byla dokončena výměna střešní krytiny nad sakristií kostela, provedlo se nové oplechování říms věže kostela, oprava hromosvodu a byly zahájeny práce na opravě zřícené klenby. Nejprve se stabilizovala stávající konstrukce klenby a došlo k vyspárování zdiva, injektáži zdiva a aplikaci dodatečně vlepené výztuže.

V roce 2016 se pokračovalo ve statickém zabezpečení zřícené klenby. Byl proveden podpůrný systém z lešení a ramenátů pro podepření obrubních pasů a byla zahájena práce na těchto ztužujících pasech. Bylo provedeno bednění, výztuž a betonáž příčných obrubních pasů kolem zřícené klenby.

V roce 2017 byly dokončeny podélné obrubní pasy kolem zřícené klenby a zahájeny práce na obnově samotné klenby – byl vytvořen podpůrný systém z lešení a ramenátů pod klenbu a bylo provedeno bednění klenby.

V loňském roce 2018 byla dokončena obnova zřícené klenby a byly zahájeny práce na obnově klenby nad presbytářem. Pod klenbou byl proveden podpůrný systém z lešení. Byla vysekána spárovací hmota a nově vyspárováno zdivo pomocí aktivované malty. Následně byla provedena také injektáž zdiva. Do sanovaného zdiva byla dodatečně vlepena výztuž a byly sanovány trhliny obvodového zdiva presbytáře. Byla vysekána spárovací hmota poškozeného zdiva a vše bylo nově vyspárováno pomocí aktivované malty. Poškozené prvky zdiva byly přezděny a opět byla provedena injektáž trhlin a sanace zdiva pomocí dodatečně vlepených výztuží. Tuto práci můžete vidět i zvenku na východní straně kostela. Byla jí opravena největší svislá trhlina v celé obvodové zdi kostela. Trhlina se rozbíhala na obě strany od malého okna a byla místy tak široká, že nebyl problém do ní strčit celou pěst.

V letošním roce bude pokračovat obnova klenby nad presbytářem. Bude provedeno statické zajištění zdiva klenby, provede se dokončení montáže podpůrného systému z lešení a ramenátů, který slouží jako podpora při betonáží zpevňujících klenbových pasů. Dále se provede bednění obrubních klenbových pasů, výztuž včetně napojení výztuže na již provedený pas kolem nové klenby a následná betonáž zpevňujících obrubních klenbových pasů. Po dostatečném vyzrání betonu bude provedeno odbednění dalších klenbových pasů.

Letos tedy bude nejprve opravena klenba nad presbytářem, poté případně také na západní klenbě (nad hlavním vchodem do kostela). Rozsah prací bude ale záviset na množství získaných finančních prostředků. Proto na opravu kostela pravidelně přispívá také město Pilníkov. I v letošním roce uvolní ze svého rozpočtu částku ve výši 100 000,- Kč na pokračování obnovy kostela. Pravidelný příspěvek města, který býval 40 000,- Kč a později byl navýšen na současných 100 000,- Kč, tak každoročně významně podporuje financování podílu vlastníka nemovitosti, který je nutnou podmínkou pro přijímání dotací (spoluúčast vlastníka nemovitosti na investici).

Vzhledem k omezeným finančním možnostem farnosti je ještě požádáno o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví, dále o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti, připravuje se žádost o dotaci z královéhradeckého kraje z programu Obnovy památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.

Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by již v roce 2020 dojít k dokončení obnovy klenby presbytáře a demontáži lešení, čímž by bylo následně možné loď kostela částečně zpřístupnit veřejnosti. Následovaly by práce na západní klenbě kostela, která se stále silně opírá a konstrukci bývalých varhan. Píšťaly varhan byly totiž přesunuty jinam a na kúru zůstala pouze skříň varhan. Je otázkou, zda-li se někdy původní varhany zprovozní.

Všiměte si, že zatím se stále nemluví o omítkách a výmalbě kostela. Asi by se to mělo udělat ještě před odstraněním lešení, aby se potom nemuselo opět stavět.

Také bude zajímavé, jaký bude mít vliv zatížení kostelních obvodových zdí ohromným množstvím železobetonu, který nahradil, případně zpevnil, poměrně lehké cihlové klenby a nyní zatěžuje základy. Kolem základů kostela, obzvláště v části k hlavní silnici, není mnoho prostoru, kde by základy byly spolehlivě ukotveny.

Část peněz na rekonstrukci by bylo také dobré věnovat na opravu střechy kostelní věže, do které nyní zatéká a dřevěné konstrukci věže to zrovna nesvědčí. Možná jste si všimli nebo přečetli v jednom ze starších čísel Pilníkovského zpravodaje, že město Pilníkov na své náklady nechalo v září 2015 obnovit ciferníky kostelních hodin. Obnovu ciferníků provedl místní malíř písma pan Miroslav Mrštík.

Vzhledem k vyvalené zdi na náměstí, jejíž oprava je v podstatě dokončena, a k posunu podpůrné zdi na východní části kostela u silnice, bude potřeba ještě hodně peněz a času k úplné opravě a zajištění kostela. Ale snad se dočkáme i odstranění maringotky z náměstí a plného zpřístupnění kostela včetně navrácení depozitáře.

Související obrázky:

Příspěvek byl publikován v rubrice historické památky, kostel Nejsvětější Trojice, město Pilníkov se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.